Flaga - dla kogo?

 

KRYTERIA W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR PROGRAMOWANIA

  • Projekt flagowy ma wpływ na cały obszar programu lub też jego znaczną część (jeżeli z przyczyn istniejących barier geograficznych nie może on obejmować całego obszaru kwalifikowanego programu).
  • Partnerzy nie muszą pochodzić ze wszystkich regionów, istotne jest to, żeby projekt dotyczył/wpływał na całe pogranicze
  • Projekt flagowy ma znaczenie strategiczne dla współpracy transgranicznej w danej osi priorytetowej.
  • Projekt stanowi propozycję systemowych i kompleksowych rozwiązań problemów rozpoznanych w programie lub też wykorzystuje potencjał całego/większości obszaru programowania do realizacji celów programowych.
  • Rezultaty projektu flagowego powinny przewyższać prostą sumę efektów jego poszczególnych działań i mieć długofalowy wpływ na obszar wsparcia. Konieczne jest udokumentowanie, że osiągnięcie wartości wskaźnika nie jest możliwe poprzez realizację kilku projektów konkursowych.
  • Projekt flagowy wykazuje synergię z innymi planowanymi lub realizowanymi działaniami, także poza programem itp.

KRYTERIA DLA WSKAŹNIKÓW I REZULTATÓW

  • Udział projektu flagowego w realizacji wartości docelowej wybranego wskaźnika produktu jest co najmniej tak samo duży, jak udział środków finansowych przeznaczonych na projekt z łącznej alokacji przedmiotowej osi priorytetowej.
  • Projekt flagowy obejmuje działania, które są kluczowe dla spełniania celu szczegółowego oraz wskaźnika rezultatu przedmiotowej osi priorytetowej.

KRYTERIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY

  • W związku z tym, że realizacja projektu musi być oparta na zasadzie partnerstwa, muszą być spełnione cztery kryteria współpracy, przy czym ocenie będzie podlegał również stopień ich wypełnienia, tj. np. w przypadku współfinansowania stopień zrównoważenia budżetu partnerów projektu, mających uzasadnienie w planowanych wspólnych działaniach.