O programie

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Partnerstwo
Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować
co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

Budżet Programu
Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).
Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Cele tematyczne Programu
Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej
w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Newsy z Polska-Rosja

Nabór na wnioski w PL-RU otwarty

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64 EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu


Spotkania dla beneficjentów programu Polska-Rosja - Harmonogram

Wspólny Sekretariat Techniczny programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza wszystkich beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w 1 naborze wniosków na spotkania i warsztaty. Zapoznaj się z harmonogramem!


Spotkania dla beneficjentów Polska - Rosja

Uwaga! Ważna informacja dla instytucji ubiegających się o dofinansowanie w programie Polska-Rosja 2014-2020. W najbliższym czasie odbędą się 2 ważne spotkania dla wszystkich potencjalnych beneficjentów


Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie Polska-Rosja

Ważna informacja dla beneficjentów programu Polska-Rosja 2014-2020, którzy będą składać aplikację w nadchodzącym naborze.


Duże projekty infrastrukturalne wybrane!

W dniach 15-16 marca 2018 roku w Białymstoku odbył się Komitet Monitorujący programu Polska-Rosja 2014-2020. W wyniku obrad zostały zatwierdzone trzy duże projekty infrastrukturalne, które będą realizowane w ciągu najbliższych lat.


Wspólny Sekretariat Techniczny Programu

Katarzyna Maria Bartnik - Kierownik
Katarzyna.Bartnik@plru.eu
tel. 89 722 81 82

Siedziba:
ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
Tel: 89 722 81 10
Fax: 89 722 81 09
Email:
plru@plru.eu