O programie
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania , który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.
 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu?
Organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.

Z jakich źródeł finansowane są projekty?

Projekty w programie Interreg Południowy Bałtyk są finansowane z dwóch źródeł: środki własne oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. środki programowe. Wysokość dofinansowania zależy głównie od kraju pochodzenia partnera w projekcie. Polscy, litewscy i niemieccy partnerzy mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 85%, duńscy i szwedzcy na 75%. Warto pamiętać, że nie jest to stały procent. Dofinansowanie może zmniejszyć się w kilku przyadkach, m.in. wtedy kiedy wystąpi pomoc publicza (state aid) lub kiedy projekt wykaże przychód (net revenue).

Sposób finansowania projektu

Refundacja, czyli zwrot poniesionych kosztów. Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Monitorujący i podpisaniu umowy parnerskiej oraz umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą beneficjenci rozpoczynają swoją działalność na rzecz projektu. W odstępach półrocznych są zobowiązani do przesłania raportu z wdrażania projektu, któremu towarzyszy tzw. wniosek o płatność, czyli nic innego jak zestawienie finansowe dotychczasowych wydatków, które powinny zostać zwrócone parterowi w wysokości ustalonego dofinansowania. Od 2014 roku w Polsce obowiązuje elektroniczny system rozliczania projektów - program SL2014.

Cele Tematyczne i budżet w programie
1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku (9,972 mln EUR)
  1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne
   
  1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne
   
2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (39,774 mln EUR)
  2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki 
   
  2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku
   
3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (15,789 mln EUR)
  3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku
   
4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki (8,310 mln EUR)
  4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne
   
5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (4,155 mln EUR)
  5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych
   
6. Pomoc Techniczna (4,979 mln EUR)

Marta Bocianowska - Regionalny Punkt Kontaktowy Pomorskie
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
m.bocianowska@pomorskie.eu
tel. (58) 326 86 92
Jakub Fedorowicz - Kierownik Wspólnego Sekretariatu
ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk
email: southbaltic@southbaltic.eu
tel. (58) 746-38-55, fax (58) 761-00-30
Oficjalna strona internetowa:
www.southbaltic.eu
Przedstawiciele regionu w  Komitecie Monitorującym
Marta Bocianowska - Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP
Radomir Matczak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, UMWP
 

 

Najbliższy nabór wniosków:

9 maj - 17 czerwiec 2016

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020

Thorsten Kohlisch - Kierownik
thorsten.kohlisch@southbaltic.eu

tel. (58) 746-38-51

Siedziba:
ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk

email: southbaltic@southbaltic.eu
tel. (58) 746-38-55, fax (58) 761-00-30

Strona internetowa:
en.southbaltic.eu/index