ESPON 2020

Program ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie rozwoju i współpracy poprzez dostarczanie wyników badań, transfer wiedzy oraz informacji dla przedstawicieli władz publicznych oraz innych podmiotów zajmujących się kształtowaniem polityk na wszystkich szczeblach.

Celem Programu ESPON 2020 jest wzmocnienie skuteczności Polityki Spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 28 Państw Członkowskich UE oraz czterech Państw Partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie, dostarczenie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach i cechach terytorialnych w zakresie, na przykład, zatrudnienia i rynku pracy, struktur biznesowych (takich jak MŚP) i modeli inwestycyjnych, funkcjonalnych obszarów miejskich, modeli transportu, starzenia się społeczeństwa i zmian demograficznych, elementów kulturowych, krajobrazowych czy dziedzictwa kulturowego, podatności na zmiany klimatu i wpływu takich zmian, wykorzystania gruntów i ograniczeń zasobów, ustaleń dotyczących instytucji i zarządzania, infrastruktur, łączności i dostępności, świadczenia usług, regionów metropolitalnych, małych i średnich miast, czy powiązań pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Dane terytorialne będą wspierać zintegrowane podejście ukierunkowane terytorialnie i umożliwią zwiększenie zasięgu analiz porównawczych (benchmarking) poszczególnych regionów, miast i większych terytoriów Europy, co w konsekwencji może przyczynić się do określenia i zbadania nowych możliwości rozwoju i wzrostu gospodarczego.

Program realizowany będzie w oparciu o bazę danych i badania terytorialne prowadzone na poziomie ogólnoeuropejskim (kontynuacja dotychczasowych edycji Programu ESPON 2006 i ESPON 2013) w celu dalszego wsparcia kształtowania polityki w oparciu o wyniki badań obejmujących obszar UE i przyczynienia się do umożliwiania regionom i miastom opracowania odpowiedniej, ukierunkowanej terytorialnie odpowiedzi na wyzwania Strategii Europa 2020. W ten sposób przyczyni się do stałej edukacji w zakresie kształtowania polityk i uchwyceniu paneuropejskiej perspektywy terytorialnej, która wzmocni skuteczność Polityki Spójności, oferując nowe spojrzenie na możliwości rozwoju i wyzwania na poziomie europejskim (z uwzględnieniem kontekstu globalnego) w Państwach Członkowskich i Partnerskich lub w ramach transgranicznych, regionalnych i lokalnych strategii rozwoju, ostatecznie przyczyniając się do realizacji celów Strategii Europa 2020.

Program ESPON 2020 będzie kontynuować konsolidację Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i wspierać dostarczanie i wykorzystywanie w ramach polityki porównywalnych, systematycznych i rzetelnych danych terytorialnych na poziomie ogólnoeuropejskim.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury w Luksemburgu.

Obszar wsparcia:
UE28, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria

Budżet programu:
41,3 mln EUR (EFRR)

Cele programu:

Priorytet: Dane terytorialne, transfer, obserwacja, narzędzia i działania informacyjne.

  1. Lepsze opracowywanie europejskich danych terytorialnych poprzez badania stosowane i analizy;
  2. Usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika;
  3. Usprawnione obserwacje terytorialne i narzędzia do analiz terytorialnych;
  4. Szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych;
  5. Uproszczone, skuteczniejsze i efektywniejsze przepisy dotyczące realizacji oraz bardziej zaawansowane wsparcie w ramach programu.

Sekretariat (Jednostka Kordynująca) Programu ESPON 2020

Peter Mehlbye - Dyrektor
peter.mehlbye@espon.eu
tel. +352 42 59 91 4700

Siedziba:
rue Erasme 4
L-1468 Luxembourg - Kirchberg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel: +352 42 59 91 4700
Fax:+352 42 59 91 4701
e-mail: info@espon.eu

espon.eu