PROGRAM POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007-2013

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk, realizowanego w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami.

DIAGRAM - PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE POŁUDNIOWY BAŁTYK 2007-2013

POTENCJALNI BENEFICJENCI

  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
  • instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe,
  • inne instytucje wspierające lub promujące zrównoważony rozwój.

W projekcie bierze udział co najmniej 2 partnerów z 2 róznych państw objętych programem.

Program daje możliwość udziału w projektach organizacjom zrzeszonym (associated organisations). Organizacjami tego typu mogą być podmioty prywatne lub podmioty zlokalizowane poza obszarem Programu. Ich włączenie się w projekt musi zostać potwierdzone oficjalnym listem wsparcia, w którym mowa o udziale danej organizacji w działaniach projektu ze środków własnych. Organizacje tego typu nie mogą otrzymać refundacji ze środków EFRR. Najbardziej oczekiwanymi podmiotami są organizacje z Obwodu Kaliningradzkiego oraz przedsiębiorstwa. 
 
BUDŻET I FINANSOWANIE

Całkowity budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 75 342 210 mln euro, składają się nań środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 60 735 659 mln euro oraz wkład krajowy 14 606 551 mln euro.

Polscy, litewscy oraz niemieccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast partnerzy ze Szwecji i Danii do 75%. W projekcie musi brać udział przynajmniej dwóch partnerów z dwóch zaangażowanych krajów.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk 2007-2013

Thorsten Kohlisch - Kierownik
thorsten.kohlisch@southbaltic.eu

tel. (58) 746-38-51

Siedziba:
ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk

email: southbaltic@southbaltic.eu
tel. (58) 746-38-55, fax (58) 761-00-30

Strona internetowa:
en.southbaltic.eu/index

Projekty zrealizowane w Południowym Bałtyku 2007 - 2013
Priorytet 1: Konkurencyjność gospodarcza
1 Odpowiedzialny biznes - sposób na zwiększenie konkurencyjności MŚP w czasie kryzysu gospodarczego
Responsible entrepreneurship - a way of increasing SMEs' competitiveness during economic crisis (RespEn)
Agencja Rozwoju Pomorza
2 Integracja i edukacja studentów , absolwentów oraz MŚP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym
Integration and education of students, graduates and SME's in terms of industrial design management.(DesignSHIP)
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Priorytet 2: Atrakcyjność i wspólna tożsamość regionu 
3 Obszar Południowego Bałtyku  -  Strefą Wolną od Przemocy
The South Baltic Area - Violence Free Zone (Violence free)
The Network of East-West Women NEWW-Polska
4 Bałtycka sieć aktywnej edukacji dla rozwoju inicjatyw ludzie-ludziom
Baltic active education network for development of people-to-people initiatives(eduPeople)
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
5 Analiza i doradztwo dla lepszych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia
Analysis and advice for the best solutions for the disabled people and their environment (Wind up the barriers)
Stowarzyszenie RAY Gdynia
6 Edukacja morska i żeglarska dla młodzieży
Maritime Education and Sail Training for Young People (M.A.S.T.)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
7 Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kultury w obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Świętego Jakuba
Re-vitalisation of the European Culture Route in the South Baltic Area – Pomeranian Way of St. James. (RECreate)
Urząd Miasta Lębork
8 Enjoy South Baltic! Wspólne działania promujące obszar Południowego Bałtyku jako cel podróży turystycznych
Enjoy South Baltic! Joint actions promoting the South Baltic area as a tourist destination (Enjoy South Baltic !)
Pomorska Izba Turystyki
9 Bałtyckie amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych
Baltic amateur championship in team games (Baltic rally)
Urząd Miasta Lębork
10 Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego - narzędziem zmiany społecznej
South Baltic Academy of Independent Theatre - a Tool of Social Change (BAIT)
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
11 Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Południowego Bałtyku
Preservation of cultural heritage of the South Baltic Region (CRAFTLAND)
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
12 Sport jako wspólna droga do tolerancji i szacunku
Sport as a common path for tolerance and respect (RESPECT BALTICUM)
Miejski Ośrodek Sporu i Rekrecji w Gdańsku