Program Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

  • Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy;
  • Współdziałanie celem wypracowania odpowiedzi na wspólne wyzwania i problemy;
  • Promowanie kontaktów międzyludzkich.

PRIORYTETY I DZIAŁANIA

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

POTENCJALNI BENEFICJENCI

· jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji rządowej posiadające osobowość prawną;

· organizacje pozarządowe i organizacje nie nastawione na zysk działające w sferach właściwych dla poszczególnych priorytetów Programu;

· jednostki szkoleniowe, badawcze i placówki oświatowe, uczelnie, osoby prawne będące organami prowadzącymi te jednostki i placówki;

· organizacje i instytucje rządowe;

· inne organizacje publiczne działające w sferach właściwych dla Priorytetów Programu.

BUDŻET I FINANSOWANIE

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 132,12 mln Euro plus środki ze współfinansowania krajowego 11,89 mln euro. Ze środków EFRR wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Małgorzata Woźniak - Kierownik
malgorzata.wozniak@cpe.gov.pl
tel. 22 378 31 88

Siedziba:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a
02 - 672 Warszawa
Tel: (48 22) 378 31 00
Fax: (48 22) 201 97 24

Email: lpr@cpe.gov.pl

Strona internetowa:
www.lt-pl-ru.eu