URBACT III

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Program URBACT III 2014–2020 stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002–2006) i URBACT II (2007–2013). We wcześniejszych perspektywach Program URBACT zrzeszał 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników. Polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie – w sumie w różnych sieciach URBACT uczestniczyły 23 miasta z Polski.

Sieciowanie miast
Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzenia konsorcjów projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, itp. W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczą się od siebie i wyciągają wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w sieci, stosując metodę URBACT, musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, aby zaangażować lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia tworzone są na początku działania sieci, a jej celem jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania, które może i powinno stać się ważnym dokumentem strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu. Sieci w programie URBACT III tworzone będą na podobnej zasadzie jak w poprzednich edycjach: będą składać się z kilkunastu partnerów i trwać 2.5 roku, rozłożone czasowo na dwie fazy:

Faza 1
Przez 6 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia, 4 do 6 partnerów (wyłącznie miejskie władze samorządowe różnych szczebli) opracowuje wspólnie założenia projektu i plan działania dla fazy drugiej.  Następnie zespół ten składa wniosek do oceny. Jeśli wniosek zostanie przyjęty przez Komitet Monitorujący URBACT, sieć może przejść do kolejnej fazy.

Faza 2
Od 8 do 12 partnerów miejskich z całej Europy, wśród których mogą być również partnerzy nie będący samorządami miejskimi, ale np. instytucjami działającymi na polu rozwoju miejskiego, ustanawia sieć tematyczną.  W programie URBACT III będą trzy rodzaje sieci:      

  • Sieci Planowania Działań;
  • Sieci Transferu;
  • Sieci Wdrażania.

Potencjalni beneficjenci
Program URBACT skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Obszar wsparcia:
UE-28, Norwegia, Szwajcaria

Budżet programu:
74,3 mln EUR (EFRR)

Poziom dofinansowania:

  • Partnerzy z regionów słabiej rozwiniętych i w okresie przejściowym (w tym Polska) - 85%;
  • Partnerzy z regionów bardziej rozwiniętych - 70%.

Cele programu:

  1. Zdolność do realizacji polityk: poprawa zdolności miast do zarządzania zrównoważonymi politykami i praktykami miejskimi w zintegrowany i partycypacyjny sposób;
  2. Tworzenie polityk: poprawa tworzenia zrównoważonych polityk i praktyk miejskich w miastach;
  3. Wdrażanie polityk: poprawa wdrażania zintegrowanych i zrównoważonych strategii miejskich i działań w miastach;
  4. Rozwijanie i dzielenie się wiedzą: upewnienie się, że praktycy i decydenci wszystkich szczebli mają dostęp do wiedzy i dzielą się know-how o wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w celu poprawy polityk rozwoju obszarów miejskich.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT III

Aldo Vargas Tetmajer - Kordynator

tel. 501 927 665
email: info@urbact.pl

Strona internetowa:
www.urbact.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu URBACT III

Rue Pleyel 5
93283 Saint Denis, France
Tel: + 33 1 85 58 61 87

urbact.eu