URBACT II

URBACT II to jeden z programów polityki spójności, który skierowany jest do 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz do Norwegii i Szwajcarii.

Główną ideą URBACT II jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie, z uwzględnieniem postanowień Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej.
W programie szczególny nacisk kładzie się na szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego i wymianę doświadczeń w tym zakresie. Służyć ma on również ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń oraz wzajemnemu uczeniu się przez miasta europejskie, poprzez organizowanie sieci tematycznych lub grup roboczych. W ramach programu URBACT II nie otrzymuje się pieniędzy na inwestycje, a jedynie zwrot kosztów udziału w projektach – są to tzw. projekty „miękkie".

Do najważniejszych celów programu Urbact II należy:

  • ułatwienie wymiany doświadczeń między władzami lokalnymi i regionalnymi, procesu nauki pomiędzy osobami formułującymi kierunki polityki miejskiej oraz praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich wśród władz i lokalnych oraz regionalnych;
  • szerokie rozpowszechnianie doświadczeń i przykładów „dobrych praktyk" wypracowanych przez miasta, a przede wszystkim wniosków płynących z tych projektów i polityk, zapewnienie transferu know – how do obszarów objętych zrównoważonym rozwojem miast;
  • pomoc decydentom i zarządzającym w miastach, a także zarządzającym programami operacyjnymi celów konwergencji i konkurencyjności w sprecyzowaniu planów działań zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, które mogą być wytypowane do programów funduszy strukturalnych.

Beneficjentami Programu mogą być:

  • miasta;
  • regiony i państwa członkowskie w zakresie tematyki miejskiej;
  • wyższe uczelnie i ośrodki badawcze w zakresie tematyki miejskiej.

W projektach mogą uczestniczyć również inni partnerzy jak np. krajowe oraz międzynarodowe stowarzyszenia miast a także sektor prywatny, jednak z reguły na własny koszt.

Obszar wsparcia:
UE-27, Norwegia, Szwajcaria

Budżet programu:
53,3 mln EUR (EFRR)

Poziom dofinansowania:

  • Partnerzy z regionów celu konwergencja (w tym Polska) - 80%;
  • Partnerzy z regionów celu konkurencyjność i zatrudnienie - 70%.

Priorytety programu:

  1. Miasta motory wzrostu i miejsc pracy;
  2. Miasta atrakcyjne i spójne.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II

Aldo Vargas Tetmajer - Kordynator

tel. 501 927 665
email: info@urbact.pl

Strona internetowa:
www.urbact.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu URBACT II

Rue Pleyel 5
93283 Saint Denis, France
Tel: + 33 1 85 58 61 87

urbact.eu