PROGRAM REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2007-2013

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU

Wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami.

PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE

DIAGRAM - PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

MAPKA - REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Kwalifikującymi się beneficjentami programu są:

  • władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne oraz ich związki),
  • instytucje badawcze i szkoleniowe,
  • organizacje pozarządowe oraz instytucje typu non-profit.                                                           

Prywatne (komercyjne) organizacje mogą uczestniczyć w projektach jako partnerzy dodatkowi z własnym wkładem finansowym.

Partnerzy projektu muszą pochodzić co najmniej z trzech różnych krajów znajdujących się na obszarze objętym programem, w tym:

  • partner wiodący ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego znajdującym się na obszarze objętym programem lub w Norwegii,
  • dwaj partnerzy projektu mają siedzibę na obszarze objętym programem. Jeden z tych dwóch partnerów projektu musi mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego znajdującym się na obszarze objętym programem

Każdy z wyżej wymienionych trzech beneficjentów musi wnieść wkład finansowy w celu realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto muszą oni współpracować przynajmniej w jednym z następujących obszarów: wspólne opracowywanie, wspólna realizacja lub wspólne zatrudnienie pracowników dla przedsięwzięcia.

BUDŻET
Dostępne środki (236,6 mln EUR):
·          Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 208 mln EUR
·          Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) - 22,6 mln EUR
·          narodowy wkład Norwegii - 6 mln EUR
Wkład strony polskiej do wspólnego budżetu na lata 2007-2013  wynosi ok. 47,7 mln EUR.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
·          do 75% kwalifikowalnych kosztów dla partnerów z Danii, Niemiec, Szwecji oraz Finlandii ze środków EFRR
·          do 85% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Estonii, Litwy, Łotwy i Polski ze środków EFRR
·          do 50% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Norwegii
·          do 90% kosztów kwalifikowalnych dla partnerów z Rosji i Białorusi ze środków EISP

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

Monika Strojecka-Gevorgyan
monika.strojecka-gevorgyan@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

c/o Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)
Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
E-mail: info@eu.baltic.net

eu.baltic.net