PROGRAM INTERREG IVC

CEL STRATEGICZNY

Współpraca międzyregionalna ma wzmocnić efektywność polityki rozwoju regionalnego w następujących obszarach:

 • innowacyjność
 • gospodarka oparta na wiedzy
 • ochrona środowiska
 • zapobieganie zagrożeniom
 • modernizacja gospodarcza
 • wzrost konkurencyjności w Europie

PRIORYTETY

DIAGRAM - PRIORYTETY INTERREG IVC

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

POTENCJALNI BENEFICJENCI

Beneficjentami końcowym projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być władze publiczne lub podmioty im równoważne, np:

 • władze regionalne i lokalne,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uniwersytety, instytuty badań, instytuty na rzecz wyższej edukacji,
 • obsługujący parki nauki i technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjności,
 • inne podmioty wspierające przedsiębiorców oraz organizacje reprezentujące społeczność przedsiębiorców, powiązane zwłaszcza z MŚP,
 • inne podmioty publiczne lub równoważne mające związek z rozwojem regionalnej innowacyjności oraz z gospodarką opartą na wiedzy.
 • instytucje ochrony środowiska naturalnego,
 • służby ratownicze i inne podmioty zarządzające ryzykiem,
 • władze transportu publicznego.
 • władze odpowiedzialne za ochronę krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,
 • władze w obszarze turystyki,
 • inne publiczne lub równoważne podmioty mające związek ze środowiskiem i zapobieganiem zagrożeniom.

BUDŻET

Całkowity budżet Interreg IVC to: 411 094 936 euro, z czego:

 • 321 321 762 euro stanowi wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 83 773 174 euro - wkład budżetów państw UE,
 • 6 000 000 euro - wkład Norwegii i Szwajcarii.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IVC

Anna Stol
anna.stol@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109

www.interreg4c.eu