Jesień 2019

Umowa na dofinansowanie RPK Południowego Bałtyku podpisana

$image_alt

26 lipca 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który będzie funkcjonował w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Osobą kontaktową w RPK (Pomorskie - Gdańsk) Południowego Bałtyku jest Marta Bocianowska.
tel. (58) 32 68 692
fax. (58) 32 68 688
e-mail: m.bocianowska@pomorskie.eu

W podpisanej umowie zostały wskazane następujące zadania dla RPK:

1. Zarządzanie RPK i jego koordynacja:

 1. współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ) oraz Wspólnym Sekretariatem (WS) przy realizacji i promocji Programu Południowy Bałtyk (PPB),
 2. współpraca z organizacjami regionalnymi i lokalnymi,
 3. opracowywanie rocznych planów prac, szczegółowo uzgadnianych w ścisłej współpracy z WS,
 4. informowanie IZ i WS o działaniach regionalnych realizowanych według uzgodnionego planu prac lub poza nim,
 5. wsparcie techniczne przy organizacji spotkań PPB w regionach/państwach członkowskich (w tym zebrań Komitetu Monitorującego),
 6. wsparcie przy realizacji zadań przez krajowe delegatury Komitetu Monitorującego.

2. Promocja PPB, rozwój projektu i szkolenia:

 1. koordynacja, opracowywanie i wdrażanie w regionach działań promocyjno-informacyjnych z zakresu PPB (w tym organizacja lokalnych/regionalnych dni otwartych i warsztatów promocyjnych),
 2. udzielanie potencjalnym wnioskodawcom informacji o PPB w języku angielskim i/lub języku ojczystym (w tym rozmowy bezpośrednie i telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna, regionalne strony internetowe itp.),
 3. wspieranie WS w zakresie organizacji imprez związanych z programem, takich jak "Europejski Dzień Współpracy", dni otwarte, fora ukierunkowane na poszukiwanie partnerów, seminaria z udziałem Beneficjenta Wiodącego oraz seminaria poświęcone realizacji projektu,
 4. opracowywanie broszur, ulotek (zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej) i innych publikacji i/lub udzielanie WS pomocy w ich opracowaniu,
 5. kolportaż materiałów reklamowych poświęconych PPB,
 6. odpowiedzialność za działania regionalne poświęcone nawiązywaniu kontaktów (np. partnerstwa międzyprojektowe),
 7. wsparcie w zakresie rozwoju i tworzenia projektów,
 8. udzielanie wnioskodawcom informacji na temat prawidłowego wypełniania formularza wniosku,
 9. informowanie potencjalnych beneficjentów o wymogach w zakresie kontroli pierwszego stopnia,
 10. świadczenie usług doradczych partnerom zaangażowanym w bieżące działania (m.in. ogólne informacje o kontroli pierwszego stopnia, wymogach w zakresie zawierania umów, procedurach zamówień publicznych itp.).

3. Komunikacja, promocja i wykorzystywanie osiągnięć PPB:

 1. organizowanie lokalnych i regionalnych działań promocyjnych,
 2. udział w imprezach lokalnych/regionalnych organizowanych przez podmioty trzecie w celu promocji wyników PPB,
 3. współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w zakresie public relations,
 4. udzielanie wsparcia dla prowadzonych przez WS działań z zakresu komunikacji m.in. poprzez pomoc w aktualizacji strony internetowej i newslettera PPB oraz wymianę stosownych informacji (np. o organizowanych wydarzeniach i wynikach projektów realizowanych w regionie) z WS,
 5. udział w działaniach dotyczących wykorzystywania przez WS osiągnięć PPB, m.in. poprzez określanie i odnotowywanie dobrych praktyk i wyników projektu osiągniętych w regionach, umożliwianie międzyprojektowego rozpowszechniania wyników na szczeblu regionalnym oraz określanie potencjalnych grup docelowych na potrzeby procesu wykorzystywania wyników na poziomie PPB,
 6. udzielanie WS pomocy przy organizacji ogólnoprogramowych imprez promocyjnych i targów dobrych praktyk.

Informacje o Południowym Bałtyku możecie Państwo znaleźć tutaj.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.