Przejdź do komentarzy

Newsy z EŚ

Propozycje projektów do Programu INTERREG Europa Środkowa.

$image_alt
Marta Bocianowska

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami projektów do których poszukiwani są partnerzy.

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2.

Zasady składania wniosku o dofinansowanie określone są w ogłoszeniu (ang. Interreg CENTRAL EUROPE Programme Announcement of the first call for proposals – step 1) oraz w podręczniku wnioskodawcy (ang. application manual) dostępnych na stronie programu.

Partnerem projektu w ramach Programu Europa Środkowa mogą być:

 • publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym EUWT, w znaczeniu art.2 ust. 16 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
 • instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną;
 • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.

Załączone pliki zawierają opis pomysłów na projekty (w języku angielskim). Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą - zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z autorami pomysłów.

Propozycje projektów:

1. Prowincja Trydent poszukuje polskiego partnera do projektu pod nazwą Creative industries: improve capacities of creative and cultural sector to promote sustainable development. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych i prywtanych zajmujących się kulturą i przemysłami kreatywnymi. Poszukiwane są władze regionalne, agencje rozwoju oraz inkubatory aktywne w obszarze kultury.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu "Creative industries: improve capacities of creative and cultural sector to promote sustainable development" (kontakt w języku angielskim): Pani Gabriella Valler, adres email: gabriella.valler@provincia.tn.it, tel. +39 0461 493560

projekt

2. Uniwesytet Nauk Stosowanych Baltazar Zapresic poszukuje polskiego partnera do projektu pod nazwą ACTIVE HERITAGE. Celem projektu jest opracowanie strategii dotyczących wykorzystanie zabytkowych budynków.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu "ACTIVE HERITAGE" (kontakt w języku angielskim): Pani Lana Domsic, adres email: lana.domsic@bak.hr, tel. +385 98 1689 358.

projekt

3. Czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje polskich partnerów do projektu MESABI, dotyczącego efektywnego wykorzystania budynków publicznych o znaczeniu historycznym.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu Making effective and sustainable use of abandoned historical buildings in public ownership (kontakt w języku angielskim): Pan Lukas Hadrava
Departament Programów Europejskich, Ministerstwo Sprawiedliwości
tel: +420 221 997 141, e-mail: lhadrava@msp.justice.cz

projekt

4. Instytut Kompleksowych Rozwiązań Rozwojowych ze Słowenii poszukuje polskich partnerów do projektu Low carbon citizens, który dotyczy modelowania zachowań związanych z wykorzystaniem energii. Instytucja zaprasza do współpracy instytucje publiczne, władze lokalne, stowarzyszenia oraz inne podmioty posiadające doświadczenie w realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu Low carbon citizens (kontakt w języku angielskim):
Pani Bérangère Messager, Instytut Kompleksowych Rozwiązań Rozwojowych
e-mail: project.development@ezavod.si

projekt

5. Instytut Kompleksowych Rozwiązań Rozwojowych ze Słowenii poszukuje polskich partnerów do projektu pod roboczym tytułem Social Innovation Learning Hubs, który dotyczy przedsiębiorczości i innowacji. Instytucja zaprasza do współpracy instytucje badawcze i szkoleniowe zajmujące się tematyką innowacji społecznych, a także podmioty publiczne.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu (kontakt w języku angielskim):
Pani Maja Novosel, Instytut Kompleksowych Rozwiązań Rozwojowych
e-mail: project.office@ezavod.si

projekt

6. Miasto Chemnitz oraz Instytut Maszyn i Inżynierii Przemysłowej (ICM – Institute for Mechanical and Industrial Engineering e.V.)  poszukują polskich partnerów do projektu pod roboczym tytułem Integration of zero emission transport into the communal logistic of cities, który dotyczy transportu przyjaznego środowisku. Instytucja zaprasza do współpracy między innymi polskie gminy, producentów pojazdów elektrycznych, MSP działające w dziedzinie transportu.

projekt

7. Miasto Forli oraz Stowarzyszenie ATRIUM poszukują polskich partnerów do projektu pod nazwą ATRIUM PLUS - podróż przez wspomnienia z XX wieku (ATRIUM PLUS - A journey through the memories of the 20th Century). Celem projektu jest rozwój plenerowych muzeów miejskich oraz centrów pamięci i dokumentacji, a także zaangażowanie obywateli w współtworzenie miejskiego krajobrazu.

Osoba do kontaktu w sprawie projektu "ATRIUM PLUS - A journey through the memories of the 20th Century" (kontakt w języku angielskim): Pan Michele Pancaldi <michele.pancaldi@comune.forli.fc.it>, tel. 0039-543-712921 / 712912.

projekt

view szablon artykułu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa

Agnieszka Burda
agnieszka.burda@mr.gov.pl

tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

Strona internetowa:
europasrodkowa.gov.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Europa Środkowa

Museumsstrasse 3/A/III
A-1070 Viena

Tel: +43 (0) 1 4000 - 76142
Fax: +43 (0) 1 4000 - 9976141

Email: info@interreg-central.eu

Strona internetowa

www.interreg-central.eu

Nabory do programu:

I nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 12.02.2015
 • Zamknięcie 1. etapu - 15.04.2015
 • Wybór aplikacji do 2. etapu - 22.09.2015
 • Otwarcie 2. etapu - 28.09.2015
 • Zamknięcie 2. etapu - 04.12.2015
 • Wybór projektów do realizacji - 14/15.04.2016

II nabór

 • Otwarcie naboru - 26.04.2016
 • Zamknięcie naboru - 23.06.2016
 • Wybór projektów do realizacji - wiosna 2017

III nabór

 • Otwarcie naboru - III/IV kwartał 2017
 • Zamknięcie naboru - 2 lub 3 miesiące po otwarciu

EDYCJA ARCHIWALNA

Program w skrócie

   Obszar wsparcia:
   Austria, Chorwacja, Czechy, wybrane landy Niemiec,
   Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony
   północnych Włoch

   Budżet programu:
   246,6 mln EUR (EFRR)

   Poziom dofinansowania:

 • Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry - 85%;
 • Austria, Niemcy, Włochy - 80%.

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub wszystkich regionów objętych wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane jedynie na szczeblu krajowym.

Zakres wsparcia programu

Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie.

Wymagania dotyczące partnerstwa

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw. W projektach mogą uczestniczyć:

 • publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.

Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań.

 Priorytety i Cele Szczegółowe Budżet w mln euro
 1. Innowacje i zwiększanie konkurencyjności 69,043
 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów
 innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
 1.2 Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych
 innowacji w regionach Europy Środkowej
 2. Strategie niskoemisyjne 44,385
 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej
 oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej
 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie
 skutków zmian klimatycznych
 2.3 Poprawa  zdolności  do  planowania  mobilności  na funkcjonalnych obszarach miejskich
 w celu obniżenia emisji CO2
 3. Zasoby naturalne i kulturowe 88,769
 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego
 wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa
 kulturowego
 3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu
 polepszenia warunków życia
 4. Powiązania transportowe 29,590
 4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego
 w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi
 4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia
 rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku
 Pomoc Techniczna 14,795
Budżet całkowity  246,581

II nabór do programu

Na posiedzeniu (14-15.04.2016r.) Komitetu Monitorującego Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020 zostały uzgodnione zasady i terminy drugiego naboru. W przeciwieństwie do 1. naboru, będzie obowiązywała procedura jednoetapowa, czyli od razu składana jest pełna aplikacja projektowa.

Do programu mogą aplikować zarówno instytucje publiczne, jak i instytucje prywatne (mające osobowość prawną). Drugi nabór będzie dotyczył wszystkich 4 priorytetów programu:

 1. Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej;
 2. Wspieranie strategii niskoemisyjnych;
 3. Współpraca w obszarze zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla zrównoważonego rozwoju;
 4. Współpraca w obszarze transportu na rzecz lepszych połączeń w Europie Środkowej.

Na 2. nabór będzie przeznaczonych ok. 90 mln euro dofinansowania z EFRR.

Terminy naboru:

 • Składanie aplikacji projektowych - od 26 kwietnia do 23 czerwca 2016r.
 • Wybór projektów do realizacji - początek 2017

Instytucje zainteresowane aplikowaniem, zachęcamy do udziału w Seminarium informacyjnym Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (Warszawa, 16.05.2016r. - informacja tutaj) oraz w Warsztatach dla aplikantów wiodących (Zagrzeb, 10-12.05.2016r. - szczegóły na stronie), które będą połączone z konsultacjami indywidualnymi zgłoszonych wniosków (12 maj).

Ogłoszenie o naborze

Pakiet aplikacyjny jest dostępny na stronie programu.Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj
// ]]>