Lato 2019

Nowy nabór

EEA Grants
www.eeagrants.org

W ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation).

 

Główne cele programu są tożsame z ogólnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnienie współpracy między państwami „donatorami" (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a państwami beneficjentami (15 krajów Europy Północnej, Środkowej i Południowej, w tym Polska).

Uznając regionalną współpracę transgraniczną i współpracę transnarodową za klucz do znalezienia rozwiązań dla wspólnych wyzwań, Biuro Mechanizmu Finansowego (FMO – The Financial Mechanism Office) zaprasza podmioty z państw beneficjentów programu do składania wstępnych propozycji projektowych do dnia 1 lipca 2018 r.

 

Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:

 • władze miejskie oraz organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez miasto, stowarzyszenia miejskie
 • władze regionalne, organizacje zarządzane bądź częściowo zarządzane przez region, stowarzyszenia regionalne
 • jednostki władze centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, ośrodki akademickie
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa socjalne, fundacje
 • i inne

 

Zakres programowy

Niniejsze wezwanie do składania wniosków dotyczy projektów z zakresu pięciu priorytetowych sektorów Funduszy Norweskich, tj.:

 • innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność
 • włączenie społeczne, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, redukcja ubóstwa
 • środowisko, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka niskoemisyjna
 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, projekty z zakresu dobrego rządzenia i praw podstawowych oraz wolności
 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

 

Partnerstwo

Projekt powinien angażować partnerów z przynajmniej trzech państw, w tym przynajmniej dwóch państw beneficjentów Funduszy (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia).

Partnerstwo, konsorcjum powinno składać się z:

 • lidera projektu pochodzącego z jednego z 15 państw beneficjentów Funduszy (j.w.)
 • przynajmniej dwóch partnerów beneficjentów, z których jeden pochodzi z innego państwa beneficjenta niż lider projektu (15 państw wymienionych wyżej); drugi partner może wywodzić się z 15 państw beneficjentów lub następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina

W celu zacieśnienia współpracy z państwami „donatorami" zachęca się projektodawców do włączenia w partnerstwo podmiotu/-ów w roli eksperta z Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu. Partner ekspert może pochodzić również z państw UE innych niż beneficjenci programu lub posiadać status organizacji międzynarodowej.

 

Alokacja na bieżący nabór

 • W ramach Funduszu zakłada się rozdysponowanie 31,89 mln EUR do roku 2021.
 • Suma środków przeznaczona na niniejsze wezwanie do składania wniosków wynosi 15 mln EUR.
 • Wartość dofinansowania projektu nie może być niższa niż 1 mln EUR.

 

Zasady dofinansowania

 • dla organizacji pozarządowych – do 90% kosztów kwalifikowalnych, przy czym połowa wkładu leżącego po stronie partnerstwa/konsorcjum może zostać wniesiona w formie wkładu niefinansowego
 • dla ośrodków akademickich – do 90% kosztów kwalifikowalnych
 • partner w roli eksperta z państw „donatorów" – 100% kosztów kwalifikowalnych
 • inne jednostki – do 85% kosztów kwalifikowalnych

 

Decyzja o zatwierdzeniu projektu

Decyzja o zakwalifikowaniu wstępnego projektu do dalszych konsultacji i ostatecznie o dofinansowaniu podejmowana jest bezpośrednio przez Biuro Zarządzające Funduszem (FMO).

 

Wszystkie informacje i pakiet aplikacyjny są dostępne - TUTAJ

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.