Przejdź do komentarzy

Newsy RMB

Nabór do SUERMB Seed Money Facility

$image_alt
Fot. www.morguefile.com

SUERMB Seed Money Facility został zasilony 1 mln EUR ze środków Parlamentu Europejskiego. Co pozwoliło otworzyć nabór do tego instrumentu finansowego, aplikacje będziecie mogli Państwo zgłaszać do 30 października br., ale wcześniej konieczne będzie uzyskanie listu poparcia od PAC-a/HAC-a.

Instrument finansowy Seed Money Facility uruchomiono 18 lutego 2013 r. Pozwala on na współfinansowanie przygotowania projektów, które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Przygotowanie projektu, na które zostanie przyznane wsparcie w ramach mechanizmu seed money, nie może trwać dłużej niż 1 rok. W trakcie tego okresu partnerzy muszą wypracować trzy rezultaty projektu seed money:
Przygotowanie rapotu na temat stanu prac w dziedzinie która jest tematem przyszłego pełnego projektu;
Opracowanie założeń przyszłego projektu (działania, rezultat, partnerstwo i budżet projektu);
Wskazanie wszystkich możliwości sfinansowania pełnego projektu w programach unijnych lub krajowych.

Możliwy poziom dofinansowania (85%) zamyka się w przedziale między 30 tys. a 50 tys. EUR, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. EUR.

W partnerstwie w ramach projektu, ubiegającego się o środki seed money, muszą uczestniczyć podmioty użytku publicznego z  co najmniej 3 różne państw regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Dania, Szwecja, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, a także Norwegia, Białoruś oraz regiony zachodnio – północnej Rosji).

Instytucją zarządzającą instrumentem finansowym Seed Money Facility SUE RMB jest Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Nabór ma charakter dwuetapowy, ponieważ przed złożeniem wniosku aplikacyjnego do Sekretariatu Seed Money Facility, potencjalini beneficjenci muszą uzyskać list poparcia od jednego z kordynatorów obszarów priorytetowych / kordynatorów działań horyzontalnych zapisanych w Planie Działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (po ostatniej zmianie z czerwca br., mamy 13 PAC-ów i 4 HAC-ów (lista kontaktowa do PAC/HAC). Zaleca się aby swoje projekty zgłaszać do PAC/HAC-ów najpóźniej do 30 września br., natomiast pełen wniosek aplikacyjny do projektu seed money musi być złożny w sekretariacie najpóźniej do 30 października br. (na adres mailowy: applications@eusbsr.eu).

W między czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, 25-26 sierpnia br. (w Rydze - termin nie potwierdzony) oraz 8 września br. w Berlinie. Dodatkowo będzie można skorzystać z formularza project idea form, który należy wysłać na adres seed@eusbsr.eu, w celu uzyskania oceny sekretariatu na naszą propozycję projektu seed money.

Cały pakiet dokumentów potrzebnych przy aplikowaniu jest dostępny tutaj.

Szczegółowe informacje o naborze znajdziecie Państwo w treści ogłoszenia lub na stronie.

view szablon artykułu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Region Morza Bałtyckiego

Monika Strojecka-Gevorgyan
monika.strojecka-gevorgyan@mr.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu
Region Morza Bałtyckiego

c/o Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)
Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
E-mail:
info@eu.baltic.net

 

Strona internetowa
www.interreg-baltic.eu

Nabory do programu:

I nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 02.12.2014
 • Zamknięcie 1. etapu - 02.02.2015
 • Wybór aplikacji do 2. etapu - 29.04.2015
 • Zamknięcie 2. etapu - 14.07.2015
 • Wybór projektów do realizacji - 18/19.11.2015

II nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 01.03.2016
 • Zamknięcie 1. etapu - 01.06.2016
 • Wybór aplikacji do 2. etapu - 13/14.09.2016
 • Zamknięcie 2. etapu - 17.01.2017
 • Wybór projektów do realizacji - 23/24.05.2017

III nabór

 • Otwarcie 1. etapu - III/IV kwartał 2017
 • Zamknięcie 1. etapu - 2 lub 3 miesiące po otwarciu

EDYCJA ARCHIWALNA

 

Programme area map of Interreg Baltic Sea Region

Program w skrócie

   Obszar wsparcia:

 • Państwa UE: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Polska, Szwecja;
 • Państwa spoza UE: Białoruś, Norwegia, wybrane obwody północno-zachodniej Rosji.

   Budżet programu:
   263,8 mln EUR (EFRR)
   + 8,8 mln EUR (EIS - po podpisaniu umów finansowych
   UE z Białorusią oraz Rosją)
   + 6 mln EUR (środków norweskich)

   Poziom dofinansowania:

 • Estonia, Litwa, Łotwa, Polska - 85%;
 • Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja - 75%;
 • Norwegia - 50%;
 • Białoruś, Rosja - po podpisaniu umów finansowych.

Morze Bałtyckie to bogactwo środowiskowe i ekonomiczne, które wymaga przestrzegania zasad wspólnego, zrównoważonego jego użytkowania. Współpraca międzynarodowa pozwala wypracować rozwiązania, które wpływają na cały region, nie mając charakteru  wyłącznie krajowego czy lokalnego.

Zakres wsparcia programu

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). 

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Wymagania dotyczące partnerstwa

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw (średnia liczba partnerów w okresie 2007-2013 wynosiła 16). W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań.

 Priorytety i Cele Szczegółowe Budżet w mln euro
 1. Potencjał dla innowacji 82,426
 1.1 Infrastruktura badań i innowacji
 1.2 Inteligentne specjalizacje
 1.3 Innowacje nie-technologiczne
 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi 82,426
 2.1 Czyste wody
 2.2 Energia odnawialna
 2.3 Efektywność energetyczna
 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost
 3. Zrównoważony transport 65,958
 3.1 Interoperacyjność transportu
 3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi
 3.3 Bezpieczeństwo morskie
 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska
 3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska
 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej 13,192
 4.1 Seed Money
 4.2 Koordynacja współpracy makroregionalnej
 Pomoc Techniczna 15,830
Budżet całkowity  263,830

II nabór do programu

W drugim naborze będą mogli Państwo składać aplikacje projektowe do wszystkich celów szczegółowych w priorytetach 1-3. Będzie obowiązywała procedura dwuetapowa, czyli w 1 etapie - concept note (wersja skrócona), a w 2 etapie - pełna aplikacja projektowa.

Podczas ostatniego spotkania Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (13/14.10.2016, Hämeenlinna, Finlandia) zostało wybranych 75 koncepcji projektowych, które zaproszono do złożenia pełnej aplikacji projektowej. Aplikowanie będzie przebiegało dwutorowo: w wersji cyfrowej - system online BAMOS (do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego, 17 stycznia 2017 r.) oraz w wersji papierowej (dokumenty muszą być wysłane najpóźniej 17 stycznia 2017 r.).

Dla liderów projektów, które przeszły do 2. etapu zostaną zorganizowane dwa seminaria o tym samym programie. Pierwsze będzie w Berlinie (12 i 13 października br.), a drugie w Rydze (19 i 20 października br.). Planowany wybór projektów do realizacji nastąpi podczas następnego spotkania KM w maju 2017 r.

Pakiet aplikacyjny w 2. etapie naboru:

Dokumenty obowiązkowe:

Wzór listu poparcia od PACa/HACa (potwierdzający status projektu flagowego SUERMB) - wzór opracowany w 1. etapie naboru

Poradniki i narzędzia:

Jeżeli szukają Państwo partnerów do swoich pomysłów projektowych, zachęcamy do skorzystania z Partner search - Interreg Baltic Sea Region Programme (LinkedIn group) oraz narzędzia Project ideas/Partner search, które znajduje się w naszej bazie (Pomorskie Projekty EWT).

Więcej informacji o 2. etapie naboru znajdziecie Państwo na stronie programu.

Interreg Baltic Sea Region Information seminar (Ryga, 16-17.03.2016)

16 marca 2016 r. w Rydze odbyło się zorganizowane przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego seminarium informacyjne dla instytucji zainteresowanych składaniem projektów w trwającym obecnie, drugim naborze.

Podczas spotkania udzielono wielu praktycznych wskazówek dla przygotowywanych przedsięwzięć, które mogą Państwo znaleźć w pakiecie prezentacji - na temat np.: budżetowania projektu, rozpowszechniania rezultatów czy procedury aplikowania (do pobrania tutaj). Poniżej przestawiamy główne rady prezentowane przez pracowników Wspólnego Sekretariatu:

 • zapoznaj się z projektami zrealizowanymi w poprzedniej perspektywie i zatwierdzonymi do wsparcia w pierwszym naborze, aby nie powielać tematów, lecz proponować działania komplementarne;
 • wyraźnie określ transnarodowy charakter prowadzonych działań;
 • zapewnij odpowiedni zasięg terytorialny zaangażowanych partnerów projektowych;
 • odpowiedz na wyzwania, przed którymi stoi region Morza Bałtyckiego (opisane w programie współpracy);
 • dobrze zdefiniuj grupy docelowe – czyli instytucje, które skorzystają z wyników projektów;
 • zapewnij spójność wszystkich elementów projektu (podejścia, planu działań, dotarcia do grup docelowych itp.);
 • wspólnie z grupami docelowymi pilotażowo testuj wypracowane rozwiązania;
 • nie planuj projektu wyłącznie badawczego ani dużej skali inwestycji;
 • wyjaśnij w projekcie jaką zmianę chcesz przeprowadzić w wybranym priorytecie (należy zmienić schematy działania, a nie doskonalić pojedynczy produkt);
 • opisuj planowane działania w sposób konkretny i unikaj frazesów;
 • wyjaśnij na czym będzie polegała wartość dodana projektu;
 • skup się tylko na aspektach, które możesz zmienić przy pomocy projektu.


Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj
// ]]>