O programie

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Partnerstwo
Wsparcie w Programie Polska-Rosja mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy. W każdym projekcie musi występować
co najmniej dwóch beneficjentów: 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.

Budżet Programu
Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR) oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).
Poziom dofinansowania projektów będzie wynosił maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Cele tematyczne Programu
Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej
w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne: CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu, CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji oraz CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Newsy z Polska-Rosja

Informacja o sytuacji w Programie Polska-Rosja 2014-2020.

$image_alt
Marta Bocianowska

Tutaj zapoznacie się Państwo ze stanem prac nad Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa (Polska-Rosja).
Szanowni Państwo,
 
wobec dużego zainteresowania Programem Polska-Rosja 2014-2020 (Europejski Instrument Sąsiedztwa), informujemy Państwa o przedłużających się pracach nad programem.
Aktualnie znamy cele tematyczne i wkład unijnych środków na program, nieznana natomiast jest alokacja na poszczególne priorytety i wkład strony rosyjskiej do budżetu, czekamy również na potwierdzenie daty kolejnego spotkania Komitetu Programującego. Jeżeli na następnym spotkaniu KP uda się ustalić szczegóły programu, projekt programu zostanie złożony (do końca czerwca br.) Komisji Europejskiej do zatwierdzenia, następnie powinien być zatwierdzony do końca 2015r., natomiast nabór to najwcześniej końcówka 2016 roku.
 
Dla porównania
W Programie Południowy Bałtyk 2014-2020, projekt programu został złożony do KE w grudniu 2014 r., zatwierdzenie przewidziane jest na lipiec br., a nabór zaplanowano na jesień 2015 r.
view szablon artykułu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu

Katarzyna Maria Bartnik - Kierownik
Katarzyna.Bartnik@plru.eu
tel. 89 722 81 82

Siedziba:
ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
Tel: 89 722 81 10
Fax: 89 722 81 09
Email:
plru@plru.eu