Jesień 2019

III nabór trwa - Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

$image_alt

Od 2 listopada do 16 grudnia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektu w III naborze do Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Termin naboru 02/11/2016 - 16/12/2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu  16-17/05/2017

 

Pakiet Aplikacyjny

Dokumentacja potrzebna do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w programie Interreg Południowy Bałtyk jest aktualizowana dla każdego naboru i opublikowana na stronie internetowej https://southbaltic.eu/call-for-proposals. Dokumenty programowe nie będą zmieniane w trakcie trwania naboru, ani oceny projektów.

Dokumentacja składa się z:

 • Ogłoszenia o naborze wniosków
 • Podręcznika beneficjenta
 • Wniosku aplikacyjnego z załącznikami
 • Przewodnika po wypełnianiu i wysyłaniu wniosku aplikacyjnego
 • Formularza skargi
 • Formularza umowy partnerstwa
 • Formularza umowy na dofinansowanie projektu

Składanie aplikacji

Pakiet aplikacyjny powinien być wysłany w wersji elektronicznej, w tym:

 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formacie Excel
 • Czytelny skan części aplikacji „confirmation page" podpisanej i ostemplowanej
 • Czytelny skan deklaracji partnerskiej (wszyscy partnerzy regularni oraz partner wiodący) oraz listy polecające (dla wszystkich partnerów stowarzyszonych) podpisane i ostemplowane
 • Czytelny skan listów poparcia od koordynatorów SUERMB (PAC/HAL EUSBSR) – dot. tylko projektów po uprzednim zgłoszeniu ich do flagowych.

Wszystkie informacje, załączniki, zaktualizowane dokumenty projektowe są dostępne na stronie internetowej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 - www.southbaltic.eu. Uprzejmie prosimy wszystkich beneficjentów o zapoznanie się z zasadami aplikowania o środki w programie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym - p. Marta Bocianowska lub Wspólnym Sekretariatem programu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań: 

W ramach Priorytetu 1: 

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP,
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych,
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy,
 • uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP,
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP,
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1: 

 • Inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów),
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • promocja zarządzania ekologicznego, działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2: 

 • rozwój zielonych technologii,
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza,
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza,
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

W ramach Priorytetu 3: 

 • Przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku, koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku,
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego,
 • modele transportu multimodalnego,
 • wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

W ramach Priorytetu 4: 

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego),
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów,
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

W ramach Priorytetu 5: 

 • Wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami,
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów,
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej,
 • projekty typu „capacity building".

Finanse - Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.

Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.