Zima 2019

I nabór na 4.1 Seed Money już we wrześniu

$image_alt

Od 21 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r. będzie trwała cała procedura składania aplikacji projektowych do Celu Szczegółowego 4.1 Seed Money w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Wsparcie seed money udzielane jest na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do naboru na standardowe projekty. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie na działania takie jak: poszukiwanie partnerów, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej. Preferowane będą projekty, które we wniosku seed money wskażą, że pełny projekt będzie finansowany z innych źródeł, niż środki programu RMB.

Co to jest Seed Money?

Seed Money jest instrumentem finansowym funkcjonującym w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (Cel Szczegółowy 4.1), który wspiera przygotowanie projektów mogących wpisać się Plan Działania Strategi Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty Seed Money mogą być przygotowane do realizacji w ramach innych źródeł finansowania niż program RMB.

Kto może aplikować do Seed Money?

 • krajowe, regionalne i lokalne instytucje publiczne;
 • podmioty prawa publicznego;
 • podmioty ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym.

Prywatne instytucje for-profit nie są kwalifikowalne.

Jaki jest zakres tematyczny projektów seed money?

Każdy projekt musi odnosić się do jednego z 13 obszarów polityki (PA) lub 4 działań horyzontalnych (HA), które są zawarte w Planie Działania SUERMB. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach seed money, jest otrzymanie listu poparcia kordynatora obszaru polityki/działania horyzontalnego (PAC/HAC). Kordynator wystawi list poparcia po stwierdzeniu, że projekt przyczynia się do realizacji PA/HA.

Aktualny Plan Działań SUERMB (z września 2015 r.) oraz dane kontaktowe do PAC/HAC znajdują się tutaj.

Jakie są oczekiwane produkty projektów seed money?

Wobec projektów seed money wymagane jest przygotowanie trzech produktów, które będą przyczyniać się do rozwoju docelowego projektu:

 1. Sprawozdanie z aktualnej sytuacji w dziedzinie, której dotyczy projekt;
 2. Główny plan prac docelowego projektu;
 3. Sprawozdanie w zakresie możliwości finansowania docelowego projektu.

Kto może tworzyć konsorcjum partnerskie?

Trzech partnerów z trzech różnych krajów (z grona: Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), przy czym, partner wiodący musi pochodzić z unijnego kraju RMB. Instytucje z Białorusi i Rosji będą kwalifikowalne w programie, po tym jak, zostanie podpisane porozumienie finansowe między wspomianymi krajami a UE.

Jaka jest wielkość dofinansowania?

W ramach projektu partnerzy otrzymają refundację poniesionych kosztów w formie ryczałtu. Budżet całkowity projektu seed money wynosi 50 tys euro. Stopień dofinansowania wynosi 85% budżetu całkowitego, a w pozostałych 15% partnerzy muszą partycypować w projekcie z własnych środków (ta kwota nie może być dofinansowana z żadnych innych środków europejskich).

Co może być dofinansowane?

Seed Money może być użyte do sfinansowania kosztów wytworzenia końcowego produktu w projekcie, np. koszty wynagrodzenia, zewnętrznych usług i ekspertów oraz koszty podróży, zakwaterowania i organizacji spotkań.

Jaka jest długość realizacji projektu seed money?

Dofinansowanie jest zapewnione na 18 miesięcy, które dzielą się na trzy fazy:

 • do 3 miesięcy (licząc od pierwszego dnia następującego po zatwierdzeniu projektu) - faza kontraktowania;
 • do 12 miesięcy - faza realizacji projektu;
 • do 3 miesięcy - faza zamykania projektu.

Jak będą wybierane aplikacje seed money?

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w pierwszej kolejności sprawdzi kompletność i poprawność złożonych aplikacji (admissibility check), a następnie dokona oceny jakościowej na podstawie listy kryteriów zawartej w podręczniku beneficjenta. Rezultaty oceny zostaną przedstawione członkom Komitetu Monitorującego RMB, którzy wybiorą projekty do realizacji.

Terminarz naboru:

Etap 1: Wsparcie ze strony odpowiedniego PAC/HAC

 • Otwarcie naboru – 21 września br.
 • Spotkanie informacyjne nt. naboru Seed Money (Warszawa) – 10 października br.
 • Termin na złożenie wstępnej aplikacji do konkretnego PACa/HACa – do 28 października br.
 • Preselekcja aplikacji przez PACa/HACa (wydanie listu poparcia) – w 2. tygodniu grudnia br.

Etap 2: Rozwinięcie i złożenie aplikacji seed money

 • Seminarium dla aplikantów wiodących – 3. tydzień stycznia 2017 r.
 • Termin na złożenie aplikacji do WS – do 15 lutego 2017 r.
 • Ocena aplikacji przez WS – marzec/kwiecień 2017 r.
 • Wybór aplikacji do zatwierdzenia – maj 2017 r.

Gdzie szukać informacji i pomocy?

W oficjalnych dokumentach i na stronie programu RMB:

Osoby kontaktowe ws. naboru seed money:

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.