Styczeń 2017

III nabór trwa - Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

$image_alt

Od 2 listopada do 16 grudnia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektu w III naborze do Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Termin naboru 02/11/2016 - 16/12/2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu  16-17/05/2017

 

Pakiet Aplikacyjny

Dokumentacja potrzebna do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w programie Interreg Południowy Bałtyk jest aktualizowana dla każdego naboru i opublikowana na stronie internetowej https://southbaltic.eu/call-for-proposals. Dokumenty programowe nie będą zmieniane w trakcie trwania naboru, ani oceny projektów.

Dokumentacja składa się z:

 • Ogłoszenia o naborze wniosków
 • Podręcznika beneficjenta
 • Wniosku aplikacyjnego z załącznikami
 • Przewodnika po wypełnianiu i wysyłaniu wniosku aplikacyjnego
 • Formularza skargi
 • Formularza umowy partnerstwa
 • Formularza umowy na dofinansowanie projektu

Składanie aplikacji

Pakiet aplikacyjny powinien być wysłany w wersji elektronicznej, w tym:

 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formacie Excel
 • Czytelny skan części aplikacji „confirmation page" podpisanej i ostemplowanej
 • Czytelny skan deklaracji partnerskiej (wszyscy partnerzy regularni oraz partner wiodący) oraz listy polecające (dla wszystkich partnerów stowarzyszonych) podpisane i ostemplowane
 • Czytelny skan listów poparcia od koordynatorów SUERMB (PAC/HAL EUSBSR) – dot. tylko projektów po uprzednim zgłoszeniu ich do flagowych.

Wszystkie informacje, załączniki, zaktualizowane dokumenty projektowe są dostępne na stronie internetowej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 - www.southbaltic.eu. Uprzejmie prosimy wszystkich beneficjentów o zapoznanie się z zasadami aplikowania o środki w programie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym - p. Marta Bocianowska lub Wspólnym Sekretariatem programu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań: 

W ramach Priorytetu 1: 

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP,
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych,
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy,
 • uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP,
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP,
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1: 

 • Inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów),
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
 • promocja zarządzania ekologicznego, działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2: 

 • rozwój zielonych technologii,
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza,
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza,
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

W ramach Priorytetu 3: 

 • Przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku, koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku,
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego,
 • modele transportu multimodalnego,
 • wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

W ramach Priorytetu 4: 

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego),
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów,
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne,
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

W ramach Priorytetu 5: 

 • Wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami,
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów,
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej,
 • projekty typu „capacity building".

Finanse - Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec i Litwy.

Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.